Regulamin sprzedaży zdalnej EURO-PROFIL

zwany dalej Regulaminem

§1

[DEFINICJE]

1. Sprzedaż zdalna, sprzedaż na odległość – umowa zawarta z kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. przez internet, pocztę elektroniczna, pocztę tradycyjna, telefon, sms).

2. Sprzedający – Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna EURO-PROFIL 2 Tomasz Zakrzewski siedzibą w miejscowości Pelikan 64-000, przy ulicy Zielonej 28 wpisaną do Centralnej Ewidencji i nformacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7651554826; Regon 321317777; klienci mogą kontaktować się z Sprzedającym pod adresem mailowym biuro@euro-profil.com.pl lub bezpośrednio z jednym z handlowców:

Przemysław Kozica p.kozica@euro-profil.com.pl tel: 730077090

Dariusz Matyja d.matyja@euro-profil.com.pl tel: 693341838

Łukasz Matyja l.matyja@euro-profil.com.pl tel: 535004953

Agata Orchowska a.orchowska@euro-profil.com.pl tel: 783168278

Krzysztof Józefowski k.jozefowski@euro-profil.com.pl tel: 690-077-044

Marek Wyrzykiewicz m.wyrzykiewicz@euro-profil.com.pl tel: 530579083

Wojciech Żuchowski w.zuchowski@euro-profil.com.pl tel: 791291904

3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

4. Zamówienie – złożenie przez Kupującego oferty zakupu na Towar.

5. Koszty transportu – rozumie się przez opłaty za dostawę towarów uzgadniane w trakcie składania zamówienia lub jeśli zostały ustalone indywidualnie.

6. Towar – produkt prezentowany na stronie internetowej www.euro-profil.com.pl.

7. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczna dokonującą czynności prawne niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Punkt odbioru- punkty odbioru osobistego, w których Kupujący może osobiście odebrać zamówiony towar, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym termin odbioru (mailowo lub telefonicznie).

§2

[ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA]

1. Złożenie zamówienia i zwarcie umowy sprzedaży jest możliwe:

 – po skontaktowaniu się telefonicznie ze Sprzedającym pod wyznaczonymi w §1 pkt. 2 numerami telefonów w dni robocze pomiędzy godziną 7.00 a 17.00;

– po wysłaniu e-maila na adres biuro@euro-profil.com.pl z treścią zamówienia.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

– przeglądarkę internetową : Internet Explorer 8 lub nowszy, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej

– włączoną usługę Java Script

– system operacyjny Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10/Linux

3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem adresu e-mail przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17, a także w dni nie będące roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 7.30 następnego dnia roboczego. Zamówienia przyjmowane są tylko w dni robocze w godzinach 7:00- 17:00.

4. Po zweryfikowaniu przez Sprzedającego dostępności towaru, Kupujący zostanie poinformowany mailowo. Przez sprzedającego zostanie przygotowana faktura pro-forma na wskazane przez kupującego dane z wyszczególnieniem zamówionych produktów oraz kosztów transportu a następnie wysłana na podany przez niego adres e-mail. Dokonanie wpłaty w wysokości 30% zamówienia stanowi akceptację cen i kosztów, a także jest potwierdzeniem danych osobowych wskazanych do wystawienia faktury oraz miejsca gdzie należy dostarczyć towar. Dokonanie wpłaty stanowi również akceptację niniejszego regulaminu.

5. Złożone zamówienie, w tym zaproponowana cena, wiąże Kupującego po otrzymaniu przez niego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w §2 pkt. 4 Regulaminu.

6. Z chwilą otrzymania przez Sprzedającego wpłaty, o której mowa §2 pkt.4 Regulaminu. dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, która ma charakter umowy terminowej na czas realizacji zamówienia.

7. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Kupujący może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru.

9. Informacje o towarach podane na stronie internetowej, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy. w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Do kontaktów z Kupującym Sprzedający wykorzystywał będzie kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§3

[CENY I METODY PŁATNOŚCI]

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu, które ustalane są indywidualnie.

2.Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

  • za pobraniem – przy odbiorze płatność pozostałej wartości za zamówiony towar.
  • przelew tradycyjny – w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury pro-forma.

3. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności:

  • Za pobraniem – wpłata na konto bankowe 30% wartości zamówienia, pozostała część 70% płatność przy odbiorze.
  • W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar wraz z kosztami transportu winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego.

Dane do przelewu:

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna EURO-PROFIL 2 Tomasz Zakrzewski

ul. Zielona 28

64-000 Pelikan

NIP: 7651554826

86102041600000290201515030 PKO oddział 1 w Śremie

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków zmiany akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

5. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba, że Kupujący wyraźnie zaznaczy, iż Faktura VAT winna być dostarczona w formie papierowej.

§4

[DOSTAWA]

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.

2. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.

3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Kupującego Zamówienia jest możliwa przed jego wysłaniem.

4. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firm kurierskich lub do paczkomatów Inpost.

5. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera lub po wyjęciu bezpośrednio z paczkomatu Inpost, dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.

6. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności.

7. Kupujący może odebrać zamówiony Towar również osobiście w Punktach Odbioru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru (mailowo lub telefonicznie) ze Sprzedającym oraz dokonaniu płatności za zamówiony Towar przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego zgodnie z §3 pkt 3 Regulaminu.

8. W związku z przedpłatą za zamówiony Towar, przy odbiorze osobistym Kupujący powinien mieć ze sobą dokument ze zdjęciem, w celu dokonania jego identyfikacji przez pracownika Sprzedającego.

9. W punktach odbioru istnieje możliwość sprawdzenia stanu technicznego zamówionego Towaru w obecności pracownika Sprzedającego oraz spisania protokołu odbioru.

10.

Informujemy, że z dniem 14 marca 2022 r. wprowadzamy zasady odbioru towarów z Naszego magazynu.

Kupujący obowiązany jest odebrać zakupiony towar w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu Dyspozycji. Jeżeli Kupujący w powyższym terminie nie odbierze zakupionego towaru, zostanie obciążony kosztami magazynowania w wysokości 100 zł netto za miejsce paletowe, za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata za magazynowanie zostanie powiększona o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kosztów magazynowania w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty wystawienia faktury, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych  w przypadku zwłoki.

Przez „miejsce paletowe” rozumie się powierzchnię zajmowaną przez nieodebrany towar, który można złożyć na jednej palecie transportowej, bez względu na to czy towar wypełnia całą paletę czy jej część.

§5

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, tylko jeśli jest on osobą fizyczną. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Kupujący jest Przedsiębiorcą.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres sprzedającego lub drogą mailową na adres biuro@euro-profil.com.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej www.euro-profil.com.pl

3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. A w przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w §5 pkt 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:

– dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego;

– bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania);

To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:

– świadczenia usług, jeżeli zostały one w pełni wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta;

– umów, w których cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umów, w których przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umów, w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umów, w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

– umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umów o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

– umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6

[REKLAMACJE I GWARANCJA]

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014. poz 121 z późn. zm.).

3. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

4. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@euro-profil.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

5.Reklamacje odnośnie ilości i specyfikacji dostarczonych Produktów będą rozpatrywane jeśli zostanie sporządzony protokół szkody lub opisania na liście przewozowym i potwierdzenia podpisem przewoźnika w dniu rozładunku (zgodnie z Instrukcją przechowywania i transportu). Fakt zaistnienia reklamacji należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 7 dni od daty dostarczenia. Sprzedawca niezwłocznie rozpatrzy reklamację , nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

6. Miejscem zwrotu wadliwych Towarów jest siedziba Sprzedawcy.

7. Sprzedający nie jest producentem Towarów.

8. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do danego Towaru oraz na stronie producenta. Sprzedawca na prośbę kupującego dostarczy na wskazany adres e-mail warunki gwarancji lub wskaże gdzie można je pobrać.

9. Informacje o gwarancji dotyczącej: blach trapezowych, blach płaskich, blachodachówek modułowych oraz obróbek blacharskich znajdują się na stronie producenta https://hanbud-dachy.pl/wp-content/uploads/2021/02/karta-gwarancyjna-MAT-POLYSK-ALUCYNK-edit.pdf

§7

[ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

– obsługa procesu realizacji Zamówienia

– usługa newsletter (po zapisaniu się przez Kupującego do tego rodzaju usługi);

2. Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

4. Z chwilą złożenia zamówienia pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną an obsługę procesu realizacji Zamówienia. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. do momentu zakończenia procesu realizacji Zamówienia.

5. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), poprzez wyrażenie takiej chęci w momencie składania zamówienia. Z usługi newslettera Kupujący może zrezygnować w każdym momencie, poprzez skierowania do Sprzedającego stosownego oświadczenia o rezygnacji z usługi.

6. W przypadku umów o świadczenie usług, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedający rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedającego odbywało się za wynagrodzeniem.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@euro-profil.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.

8. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez poinformowanie o tym Sprzedającego.

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy może nastąpić w szczególności w sytuacji zaprzestania świadczenia usług przez Sprzedającego.

§8

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.

2. Sprzedający stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą lub zniszczeniem. Rodzaj stosowanych środków bezpieczeństwa jest adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych przez Sprzedającego.

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustaw a o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

4. Szczegółowe informacje oraz reguły przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych znajdują się w Załączniku NR 2 Polityce Ochrony Danych Osobowych

.

§9

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu. Dokonanie wpłaty na konto kupującego stanowi jednocześnie akceptację regulaminu.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzeń roszczeń – dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Sprzedający informuje, iż na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=PL znajduje się platforma internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym -ODR.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.euro-profil.com.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

6. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.euro-profil.com.pl

7.Kupujący który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje zniszczeniem powierzonych przez niego danych osobowych.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019, poz. 1145 t.j. z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz.344 t.j. z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.), a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020 poz. 287 t.j. z poźn. zm.).

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.03.2022